تعیین یونهای فلزی سرب، روی، جیوه، کادمیوم و باریم در موی سرانسان با تکنیک اسپکتروسکوپی جذب اتمی (مطالعه موردی: شهرستان چالوس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده