نوآرایی دیمروث: ارزیابی طیفی و خصوصیات نظری دو ایزومر از پیرولو تری آزولو پیریمیدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده