تاثیر مراحل شستشو و جوهر زدایی بر یون های فلزی موجود در دستمال کاغذی با تکنیک اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان