آنالیز روغنی اسانسی گیاه Pimpinella aurea DC از ایران، با استفاده از تکنیک کروماتو گرافی گازی و کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان