شناسایی و مقایسه اجزاء شیمیایی مواد استخراجی چوب و پوست کاج الداریکا با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی(MS/GC)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان