تعیین کمی و کیفی ترکیبات شیمیائی روغن اسانسی حاصل از اندامهای هوائی گیاه آویشن به روش تقطیر با آب همراه با کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (MS/GC) و بررسی جامع فیتوشیمیائی عصاره ی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان