ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی کما (Ferula ovina)،آنالیز اسانس توسط GC/MSو تعیین اثر ضد باکتری اسانس گل، ساقه و برگ آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده