تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه Johrenia platycarpa Boissخودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان