مطالعه پیش تغلیظ مقادیر ناچیز Pb(II) در پساب های صنعتی بوسیله نانو گرافن اصلاح شده با لیگاند 1-(2-پیریدیل آزو )-2- نفتل ( PAN) و اندازه گیری آن با طیف سنجی اتمی شعله ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده