آنالیز روغنی اسانسی گیاه Tanacetum polycephalum Schultz Bip از ایران، با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان