جداسازی و شناسائی ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانسی بدست آمده با استفاده از تقطیر با آب (HD) و میکرو استخراج فاز جامد از فضای فوقانی HS-SPME گیاه Perovskia Abrotanoide Karel از ایران و مقایسه نتایج حاصله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان