مطالعه پیش تغلیظ برای اندازه گیری مقادیر ناچیز نیکل (II) در پسابهای صنعتی توسط عامل دار شدن نانو گرافن اکساید با طیف سنجی جذب اتمی شعله ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی