تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه Ziziphora persica خود روی شهرستان شاهرود بوسیله کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی