ترکیبات شیمیایی روغن اسانسی گیاه دارویی S. Eucalyptus saligna با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی