ترکیب شیمیایی اسانس ساقه Calycanthus floridus L. var. oblongifolius کاشته شده در سبزوار به روش کروماتوگرافی گازی اسپکترومتری جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی