تجزیه شیمیایی روغن اسانسی گل، برگ و ساقه گیاه bituminosus Fisch.&.C.A. Mey. Hymenocrater از ایران با استفاده از تکنیک کروماتو گرافی گازی و کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی