ترکیبات شیمیایی اسانس برگ گیاه Biebersteinia multifida DC. از خانواده Geraniaceae توسط روش GC/MS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی