پیش بینی ضرایب توزیع برخی از ترکیبات شیمیایی بوسیله الگوریتم ژنتیک- رگرسیون خطی چند گانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی