تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه Salvia reuterana خودروی شهرستان شاهرود بوسیله کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی