آنالیز روغن اسانسی گیاهBunium Cylindricum(Boiss. &Hohen.)Drude با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی کوپل شده با طیف سنج جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی