مطالعه پیش تغلیظ برای مقادیر ناچیز مس (II) در پسابهای صنعتی توسط عامل دار شدن نانو گرافن اکساید با آمونیم پیرولیدون دی تیو کاربامات و اندازهگیری طیف سنجی جذب اتمی شعلهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی