بررسی و مقایسه طیفهای NMR -H1 و NMR-C13 مولکول -2,3,4,13-nitrophenyl)-(2-13tetrahydro-1H-indazolo[1,2-b]phthalazine-1,6,11-trione در سطوح تجربی و تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی