بررسی انرژی نسبی زنجیر جانبی دی پپتید محافظت شده ی 2 NH-Ala-Cys-HCO با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی در فاز گازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی