بررسی نظری انتقال های بار و اندرکنش های غیرکووالانسی درکمپلکس انتقال پروتون کبالت (II) با لیگاندهای مخلوط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده