پیوند هیدروژنی درون مولکولی 5-نیتروسالیسالدهید (2-هیدروکسی بنزوئیل) هیدرازون: مطالعه ی نظری تابعی چگالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده