بررسی ساختار و قدرت پیوند فلز-لیگاندکمپلکس بیس(α-سیانودی بنزوییل متانوات) مس (II)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده