بررسی ساختار مولکولی و الکترونی برخی کمپلکس های نیکل، آهن و منگنز: محاسبه طیف سنجی مرئی-فرابنفش و اوربیتال های مولکولی مرزی به روش نظریه تابعی چگال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان