بررسی محاسباتی ساختار های مونومر و دیمر ترکیب R-2-فنیل 2 و 3-هیدروکودینازولین-4(1H)-اون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان