مقایسه قدرت پیوند پیوند O-Al کمپلکس های آلومینیوم تری فلئورواستیل استونات و آلومینیوم استیل استونات، به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) و اوربیتال طبیعی پیوند (NBO)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان