مطالعه خواص طیف NMR الیگومرهای 3-فلورومتیل-پیرول به روش نظریه تابعی چگالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده