بررسی نظری تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکولی و تأثیر آن بر روی اثر آنومری در مشتقات آلفا-کلرو-O-اُکسیماتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان