بررسی علت از بین رفتن خاصیت نوکلئوفیلی اتم نیتروژن در برخی از مشتقات دارویی ایساتین با بهره گیری از مطالعات DFT و NBO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

a