ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

a