بررسی تئوری اثرات ایزومریسم بر روی انرژی تشکیل پیوند و تانسورهای NMR دی پپتیدهای حاصل از متیونین و آسپاراژین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

a