بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات الکترون دهنده اورتو-هیدروکسی بازهای شیف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ی

2 ب

3 ت

4 ا