روش‌های محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش‌بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف‌کننده‌های شیمیایی و مکانیک‌کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

چکیده

روشDFT-B3LYP با سری پایه6-31G(d) جهت محاسبه چندین توصیف کننده مکانیک کوانتومی در 60 ترکیب نیتروآروماتیک حلقوی بکار گرفته شد. مناسب‌ترین توصیف کننده ها جهت مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت در پیش بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف‌کننده های مکانیک‌کوانتومی و شیمیایی و ماشین بردار پشتیبان(SVM) انجام شد. در ابتدا ساختار ترکیبات رسم و گروه مناسبی از توصیف‌کننده‌های شیمیایی و مکانیک‌کوانتومی محاسبه شدند. سپس از روش انتخاب مرحله‌ای برای بدست آوردن بهترین توصیف کننده‌ها که بیشترین ارتباط را با نقاط ذوب ترکیبات مورد نظر داشتند استفاده گردید. در ابتدا مدل خطی رگرسیون خطی چند‌گانه(MLR) ساخته شد. سپس برای به دست آوردن مدل بهتر، از SVM استفاده گردید. داده های آماری، برتری روش SVM را نسبت به روش خطی MLR نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها