مقایسه تعادل با رزونانس در تبدیل های کتو- انول در برخی مشتقات پیروکسیکام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی،دانشگاه آزاد امیدیه، امیدیه، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده شیمی دارویی، دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی، تهران،ایران

3 گروه شیمی، دانشکده شیمی دارویی، دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی، تهران، ایران

چکیده

مشتقات پیروکسکام بعنوان مسکن ضد درد مورد استفاده قرار می گیرد که دارای دو یا چند فرم توتومری هستند که هر دو فرم توتومری به دلیل ساختار انعطاف پذیر و امکان چرخش حول پیوندهای C-C، C-O، C-N و C-S و نیز داشتن مراکز فعال برای تشکیل پیوند هیدروژنی می توانند ساختارهای مختلفی را ایجاد کنند که در آنها نوع پیوند هیدروژنی درون مولکولی و بیرون مولکولی متفاوت است در این مقاله به صورت تئوری و با استفاده از روش دقیق محاسباتی BPV860/6-311G** در فاز گازی به کمک نرم افزارهای گوسین 03 و هایپرکم انجام شده است. و مطالعات طیف بینی مادون قرمز به صورت تئوری انجام شده است و با بررسی خواص ساختاری و نتایج طیف نگاری در مشتقات پیروکسیکام، فرم انولی پایدارتر است. و فرمهای انولی- کتولی یا آیمینی- انامینی براحتی به فرم پایدار تبدیل می شوند.

کلیدواژه‌ها