مطالعه ارتباط کمی فعالیت- ساختار مشتقات جدید بی فنیل به‌عنوان لیگاندهای گیرنده کانابینوئید نوع دو (CB2) با استفاده از توصیف‌کننده‌های مکانیک کوانتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 Payam Noor University

چکیده

مطالعه رابطه کمی ساختار و فعالیت (QSAR) برای پیش بینی فعالیت مشتقات جدید بی‌فنیل کربوکسامید به عنوان لیگاند و پیش‌بینی فعالیت ضد عوارض توهم‌زای این ترکیبات در هنگام فعال شدن گیرنده CB2 استفاده شد. فعالیت مشتقات بی‌فنیل کربوکسامید با استفاده از توصیف‌گرهای کوانتومی با تئوری تابعیت چگالی (DFT) سطح B3LYP / 6-31G مدل‌ سازی شد. در این مطالعه مدل‌سازی با استفاده از روش آنالیز حداقل مربعات جزئی (PLS) ، روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و رگرسیون خطی چندگانه (MLR) انجام شد. نتایج نشان داد که روش MLR برای پیش بینی فعالیت رضایت بخش بود. اما در میان این مدل‌ها روش دوم رایطه بهتری بین مقادیرتجربی و محاسبه شده فعالیت نشان می‌دهد. در روش MLR یک مدل با معادله خطی ، شش پارامتری ارائه شد. مقادیر پیش بینی شده، همبستگی مناسبی با نتایج تجربی دارند. نتایح به دست آمده، نشان داد که روش MLR با استفده از توصیفگرهای مکانیک کوانتومی برای پیش بینی فعالیت مشتقات بی‌فنیل کربوکسامید مفیدتر می باشد

کلیدواژه‌ها