پیوند هیدروژنی درون مولکولی (E)-N'-(n-فلورو-2-هیدروکسی-بنزیلیدن) نیکوتینو هیدرازید: مطالعه‌ی نظری تابعی چگالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران

چکیده

ماهیت پیوند هیدروژنی درون مولکولی (IHB) ترکیبات (E)-N'-(n-فلورو-2-هیدروکسی-بنزیلیدن) نیکوتینو هیدرازید (nF) با استفاده از نظریه تابعی چگالی در سطح نظری 6-311++G**/B3LYP مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. پارامترهای مرتبط به پیوند هیدروژنی برای پیوند هیدروژنیO-H···N در این ترکیبات با پارامترهای معادل آن در ترکیب بدون استخلاف آن؛ (2-هیدروکسی-بنزیلیدن) نیکوتینو هیدرازید (2HBNH) مقایسه شد. نتایج فرکانس‌های ارتعاشی OH، جابه‌جایی شیمیایی و برخی پارامترهای ساختاری پیوند هیدروژنی قوی‌تری را برای ترکیب 4F (که اتم F در موقعیت پارا نسبت به گروه ایمین قرار دارد) نسبت به ترکیب 2HBNH پیش بینی می کند. نتایج ساختاری و ارتعاشی با در نظر گرفتن خواص چگالی الکترونی محاسبه شده با روش AIM و بار طبیعی اتم‌ها و انرژی برهمکنش مرتبه دوم اوربیتال‌ها، محاسبه شده در روش NBO توضیح داده شد.

کلیدواژه‌ها