استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی برای آنالیز ساختاری نانوذرات مونوکلینیک بیسموت وانادات(BiVO4)با مورفولوژی مختلف در تجزیه نوری رنگدانه رودامین بی ((Rhodamine B

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی،واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 گروه شیمی،واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان ، ایران

چکیده

در این تحقیق نانو ذرات BiVO4 با استفاده ازتمپلت هایی نظیر تریپتوفان ، گلایسین ، دی متیل اکریل آمید و پلی اتیلن گلیکول در شرایط یکسان pH ودما به صورت واکنش های تک ظرف تهیه گردید. نمونه ها توسط روشهای فیزیکی و شیمیایی از قبیل طیف سنجی بازتاب نفوذی (DRS)، طیف سنجی رامان (RAMAN)، میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)و پراش پرتو ایکس (XRD) شناسایی شدند. با توجه به اندازه گاف انرژی به دست آمده از بررسی های طیف DRS ، این ترکیبات گزینه های مناسبی برای تجزیه نوری آلاینده های آلی تحت شرایط نور مرئی هستند. رودامین بی به عنوان یکی از آلاینده های صنعتی که پایداری زیادی نیز دارد به عنوان آلاینده هدف انتخاب گردید. همه نمونه های تهیه شده بازده مناسبی در تخریبب و رنگ زدای رودامین بی از خود نشان دادند، اما نمونه BiVO4 تهیه شده با پلی اتیلن گلیکول در مدت زمان حدود 300 دقیقه ، pH برابر 7 و غلظت 2/0 گرم بر لیتر از فوتوکاتالیزور، بهترین عملکرد را در تخریب و رنگ زدایی رودامین بی داشت. نتیجه حاصل از داده های بدست آمده بیانگر این موضوع است که بیسموت وانادات سنتز شده با پلی اتیلن گلیکول به دلیل ساختار خاص و سطح مقطع زیاد توانایی فوتوکاتالیستی بیشتری نسبت به سایر ترکیبات سنتز شده دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها