بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترانیلیک اسیدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از این مطالعه تحقیق درباره ی ساختار هندسی، پیوند هیدروژنی درون مولکولی و فرکانس ارتعاشیِ مشتقات برخی از مشتقات آنترانیلیک اسیدها است. مشتقات آنترانیلیک اسیدها به عنوان داروهای ضد التهابی شناخته شده اند.
مطالعات تئوری این ترکیبات با استفاده از محاسبات نظریه‌ی تابعی چگال (DFT ) در سطحLYP 3B و با استفاده از سری پایه G**++311-6 انجام شده است. محاسبات اوربیتال پیوندی طبیعی (NBO) جهت بررسی مرتبه پیوند، بار طبیعی،برهم کنش های فضایی و عدم استقرار الکترون ها برای تمامی مولکول ها به منظور بررسی پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی انجام شده است. علاوه بر این محاسبات NMR برای تمامی ترکیبات به منظور مقایسه ی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی انجام شد.

کلیدواژه‌ها