حذف یون کرومات در پسابهای صنعتی توسط عامل دار شدن نانوذرات فعال مغناطیسی سبوس برنج عامل دار شده با کیتوسان و اندازه گیری آن با طیف سنجی مریی ماورابنفش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، دانشکده علوم پایه ، گروه شیمی

چکیده

در روش حاضر، ابتدا نانوذرات فعال مغناطیسی سبوس برنج عامل دار شده با کیتوسان ، سنتز و با استفاده از روش های FT-IR و الگوی پراش اشعه ایکس (XRD)شناسایی گردید. همچنین از زغال فعال سبوس برنج و با استفاده از روش های طیف سنجی FT-IR و الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) و تصاویرSEM شناسایی گردید. سپس زغال فعال سبوس برنج توسط کلرید اهن(II) و کلرید آهن(III) توسط آمونیاک به صورت فرو سیال مغناطیسی در آورده و سپس با کیتوسان عامل دار شد و شناسایی آن با استفاده از روش های طیف سنجی FT-IR، تصاویر SEM و الگوی پراش اشعه ایکس(XRD) انجام گرفت.ازروش استخراج فازجامد،برای پیش تغلیظ واندازه گیری مقادیرناچیزی CrO42-درنمونه های آبی به وسیله نانوذرات فعال سبوس برنج عامل دار شده با کیتوسان استفاده شد. اندازه گیری غلظت CrO42-به عنوان شاخص درمحلول به روش طیفسنجی مریی ماورابنفش انجام گرفت. پارامترهای مؤثربراستخراج که عبارتنداز: مقدارجاذب 50 میلی گرم بر100 میگرو گرم کرومات،نوع حلال شویندهml 10 اسید نیتریک 0 1/0 مولار ،زمان استخراج10 دقیقه ،ادر pH بر ابر 7 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها