استخراج فاز جامد مقادیر ناچیزسیپروفلوکساسین در نمونه های آبی بوسیله نانو لوله های کربنی و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش در نمونهای بیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، دانشکده علوم پایه ، گروه شیمی

2 دپارتمان شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

پروژه حاضر به بهبود روشی جهت تعیین مقادیر اندک داروی سیپرو فلوکساسین در نمونه ای آبی و بیولوژیکی اختصاص دارد. در این تحقیق تکنیک های جدید استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز سیپرو فلوکساسین در نمونه های آبی بوسیله نانو لوله های کربنی و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش در نمونهای بیولوژیکی به کار گرفته شدند. این تکنیک ها یک سیستم دو فازی هستند که در آن ها فاز دهنده نمونه های آبی حاوی هستند و فاز گیرنده نانو لوله های کربنی عامل دار شده هستند آزمایشات در دو مرحله استخراج از نمونه های آبی واجذب داروی سیپروفلوکساسین با استفاده از حلال متانول اسیدی انجام شدند و نمونه های واجذب شده به دستگاه اسپکترو فتومتریVis-UV برای آنالیز بیشتر ارائه شدند. این روش ارزان، ساده و سریع هستند و با بسیاری از روش های دستگاهی موجود نیز همخوانی دارند. پارامترهای استخراج از قبیل ، اثر حلال آلی واجذب کننده ،pH فازهای دهنده و گیرنده، زمان استخراج، زمان واجذب، سرعت همزدن، حجم فاز دهنده و اثر سورفکتانت بهینه شدند و بررسی ها و اندازه گیریهای کمی تحت شرایط بهینه انجام شد. تکنیک های ذکر شده از مزایای بسیاری مانند ؛ زمان کوتاه استخراج، مصرف کم حلالهای آلی، حذف اثر آزمایشات قبلی، حد تشخیص پایین وفاکتور تغلیظ بالا برخوردارهستند . فاکتور تغلیظ و حد تشخیص برای سیپروفلوکساسین به ترتیب 51 و51/9 بدست آمده اند. انحراف استاندارد نسبی برای سیپرو فلوکساسین 11/1 درصدبدست آمده است

کلیدواژه‌ها