مطالعه ارتباط کمی ساختار – فعالیت جهت پیش بینی فعالیت دارویی برخی از ترکیبات پیریدین در درمان سرطان پوست با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، شاهرود، ایران

چکیده

مطالعه ارتباط کمی-ساختار فعالیت(QSAR) جهت پیش بینی فعالیت دارویی برخی از ترکیبات پیریدین و مشتقات آن در درمان سرطان پوست انجام شد. در ابتدا ساختار ترکیبات مورد نظر توسط نرم افزار هایپرکم رسم و بهینه گردید. سپس تعداد 1481 توصیف کننده توسط نرم افزار دراگون محاسبه شد. برای انتخاب مناسب ترین توصیف کننده ها از روش رگرسیون مرحله ایی و الگوریتم کرم شب تاب استفاده شد. پس از انتخاب مناسبترین توصیف کننده‌ها توسط این دو روش، جهت مدلسازی و پیش بینی فعالیت دارویی ترکیبات مورد نظر از روش رگرسیون خطی چندگانه (MLR) استفاده شد. عملکرد هر مدل توسط سری تست مورد بررسی قرار گرفت. ریشه میانگین مربعات خطا سری پیش بینی(RMSEP)، خطای نسبی پیش بینی (REP) و ضریب تعیین (R2) و خطای استاندارد پیش بینی (SEP) در روشهای SW-MLR و FF-MLR به ترتیب برابر6203/0، 7232/10، 8355/0، 6203/0، 7862/0، 526/10، 8591/0، 7862/0 می باشد. نتایج برتری نسبی روش انتخاب متغیر الگوریتم کرم شب تاب را نسبت به رگرسیون مرحله ایی جهت پیش بینی فعالیت دارویی ترکیبات ضد سرطان پوست نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها