تشکیل کمپلکس داکسی سایکلین-پالادیم : تعیین پارامترهای ترمودینامیکی به کمک برنامهKINFIT و تعیین مقدار دارو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شیمی تهران مرکز دانشگاه آزاد

چکیده

تشکیل کمپلکس بین یون Pd+2 و داکسی سایکیلین در DMF با استفاده از روش طیف سنجی مرئی-فرابنفش در دماهای [(15، 25، 35 و 45 ± 0.1) ° C مورد مطالعه قرار گرفت. روند تشکیل کمپلکس از لحاظ pH، دما و زمان بهینه سازی شد. نسبت استوکیومتری (یون فلز / لیگاند) 1: 1 به دست آمد. ثابت تشکیل کمپلکس و پارامترهای ترمودینامیکی به وسیله اطلاعات مربوط به روش نسبت مولی با کمک برنامه KINFIT بدست آورده شده است. همچنین از تشکیل کمپلکس برای تعیین مقدار دارو و تعیین پارامترهای نوری استفاده شد.
تشکیل کمپلکس بین یون Pd+2 و داکسی سایکیلین در DMF با استفاده از روش طیف سنجی مرئی-فرابنفش در دماهای [(15، 25، 35 و 45 ± 0.1) ° C مورد مطالعه قرار گرفت. روند تشکیل کمپلکس از لحاظ pH، دما و زمان بهینه سازی شد. نسبت استوکیومتری (یون فلز / لیگاند) 1: 1 به دست آمد. ثابت تشکیل کمپلکس و پارامترهای ترمودینامیکی به وسیله اطلاعات مربوط به روش نسبت مولی با کمک برنامه KINFIT بدست آورده شده است. همچنین از تشکیل کمپلکس برای تعیین مقدار دارو و تعیین پارامترهای نوری استفاده شد.

کلیدواژه‌ها