بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی مس )II( محلول در آب بر روی کربن فعال تولیدشده از بطری‌های PET دورریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، دانشکده علوم پایه ، گروه شیمی

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، ماهشهر، ایران

چکیده

در روش حاضر جذب سطحی یون‌های فلزی مس (II) بر روی کربن فعال تهیه شده با استفاده از بطری‌های PET دورریز بررسی شد. ابتدا کربن فعال با استفاده از بطری‌های PET دورریز تهیه شد و کربن فعال تهیه شده با استفاده از آنالیزهای XRD،FTIR ، BET و SEM شناسایی شد. در ادامه، جذب یون‌های فلزی مس (II) برروی کربن فعال سنتز شده به صورت ناپیوسته انجام شد. اثر متغیرهایی از جمله غلظت اولیه مس، دما،pH و زمان بررسی شد و نتیجه‌ها نشان داد بهینه مقدار جذب یون مس در محلول ppm 50 با pH برابر 5 و مدت تماس 90 دقیقه و میزان جاذب 1/0 گرم اتفاق می‌افتد. ایزوترم‌ها با استفاده از مدل‌های ایزوترم لانگمویر، فروندلیچ و تمکین و سینتیک‌های جذب با استفاده از مدل‌های شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد رفتار فرایند مورد نظر از ایزوترم فروندلیچ تبعیت می‌کند و سینتیک آن بر واکنش شبه مرتبه دوم منطبق می‌شود

کلیدواژه‌ها