بااستفاده از روشهای اسپکتروسکوپی Drema ammoniacum D. Don. تجزیه شیمیایی روغن اسانسی میوه ساقه گیاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد شاهرود

2 عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه آزاد

چکیده

چکیده
در این تحقیق اسانس ساقه و میوه گیاهDorema ammoniacum D. Don با استفاده از روش تقطیر با آب
( Hydrodistillation ) بدست آمده و با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی GC و GC-MS مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت.
06/90 % از ترکیبات موجود در اسانس میوه مورد شناسایی قرار گرفتند. ترکیبات عمده شناسایی شده در اسانس میوه گیاه Dorema ammoniacum عبارتند از: لیمونن (81/5 %)، آلفا-فنچیل استات (16/6 %)، آلفا-آمورفن (57/9 %)، آلفا-پینن (60/10 %) و 4-کارن (84/38 %).
83/77% از ترکیبات موجود در اسانس ساقه مورد شناسایی قرار گرفتند. ترکیبات عمده شناسایی شده در اسانس ساقه گیاه Dorema ammoniacum عبارتند از: بیسیکلو] 1.2.2[ هپتان-2-ال (86/5 %)، آلفا-ترپینولن (50/6 %)، سابینن (19/7 %)، بتا-میرسن (30/9 %)، بتا-فلاندرن (28/13 %) و دیلاپیول (04/18 %).

کلیدواژه‌ها