ارزیابی فعالیت آنتی‏اکسیدانی عصاره آبی و اتانولی تفاله انگور رقم عسگری با استفاده از اسپکتروسکوپی UV-Vis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده

در این پژوهش، عصاره های آبی و اتانولی تفاله انگور به روشهای اولتراسوند و پرکولاسیون استخراج شد. میزان کل ترکیبات فنولی موجود در عصاره ها به روش فولین سیوکالتیو و قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد به روش 2و2- دی فنیل پیکریل هیدرازیل و قدرت کیلات کنندگی یون آهن به روش جذب فروزین تعیین گردید. تجزیه واریانس با برنامه آماری SASنشان داد که اثر حلال، زمان، شدت و اثر متقابل [شدت×زمان] و [شدت×حلال] و [زمان ×حلال] بر روی قدرت رادیکال گیرندگی تفاوت معنی داری در سطح 0.01 (یک درصد) بین سطوح آزمایشی مشاهده شد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که قدرت رادیکال گیرندگی 50% استفاده از حلال آبی نسبت به حلال اتانولی بیشتر است. بالاترین قدرت رادیکال گیرندگی عصاره التراسوند در زمان 40 دقیقه و کمترین قدرت آن در زمان 30 دقیقه مشاهده گردید. افزایش شدت اولتراسوند سبب کاهش قدرت رادیکال گیرندگی شد طوری که بیشینه آن در شدت 20 درصد و کمینه آن در شدت 40 درصد مشاهده گردید .

کلیدواژه‌ها