مطالعه جذب داروی ضد سرطان کلرامبوسیل روی سطح گرافن به روش نظریه تابعی چگالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی،دانشگاه آزاد امیدیه، امیدیه، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده شیمی دارویی، دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی، تهران،ایران

چکیده

: از آنجا که تزریق مستقیم داروهای هدفمند، عوارض جانبی بسیاری از جمله آسیب به سیستم عصبی را به دنبال دارد لذا بررسی محاسباتی امکان رهایش کنترل شده آن به وسیله نانو صفحات گرافن اهمیت به سزایی دارا می باشد. در این تحقیق (بر اساس پایدارترین روش محاسباتی)، جذب داروی ضد سرطان کلرامبوسیل بر روی نانو صفحه گرافن بدون ناخالصی و نیز نانو صفحات گرافن با ناخالصی نیتروژن (N) و آلومینیوم (Al) مورد مطالعه و بررسی شده است. بهترین روش، نظریه تابعی دانسیته با مجموعه پایه B3LYP ومجموعه پایه* G31-6 می‌باشد. در ضمن به بررسی اثرات پارامترهای مختلف از قبیل دانسیته حالت، انرژی جذب، خصوصیات ساختاری و اوربیتال‌های پیوند طبیعی بر اساس روش پایدار بدست آمده است. بر اساس مطالعه انجام شده این نتیجه حاصل می‌شود که خصوصیات شیمیایی ساختارها، وابستگی زیادی به محیط الکترونی اطراف هسته ی اتم های سازنده دارد.

کلیدواژه‌ها