بررسی ساختار مولکولی و الکترونی برخی کمپلکس های جدید مس با لیگاندهای سه پایه ای-چهار دندانه آمینی: به روش نظریه ی تابعی چگالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

کمپلکس های ضد سرطان جدید مس، دارای لیگاندهای سه پایه ی چهاردندانه آمینی با فرمول (1) [Cu(pmea)Cl] ، (2) [Cu(pmap)Cl]، (3) [Cu(bpdmpz)Cl]، (4) [Cu(bdmpzp)Cl]، (5) [Cu(tdmpza)Cl] با ویژگی ضد سرطانی برای انجام محاسبه های نظریه ی تابعی چگال (DFT) در سطح محاسبه ایB3LYP/LANL2DZ/6-311+ G(d, p) انتخاب شد. فایل ساختار بلور سنجی شده (CIF) آن ها به ترتیب به شماره ی شناسایی CCDC (1) 1491458، (2) 1491471، (3) 1558493، (4) 1558495 و (5) 1558496 نشان می دهد که سامانه بلوری ای ترکیب ها به ترتیب تری کلینیک، مونوکلینیک، مونوکلینیک، تری کلینیک و مونوکلینیک است. مقایسه ساختاری این کمپلکس ها می تواند به وسیله ی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن ها مانند انتقال های الکترونی در طیف سنجی مرئی– فرابنفش، جابه جایی شیمیایی فلز مس در رزنانس مغناطیسی هسته، انرژی کل و انرژی اوربیتال های طبیعی پیوندی انجام شود. در این پژوهش، ارتباط ساختاری این کمپلکس ها با قدرت الکترون دهندگی لیگاندها، مورد بررسی قرار گرفته است. محا سبه های طیف سنجی الکترونی نشان می دهد که شاخص ترین انتقال های الکترونی در این ترکیب ها به ترتیب انتقال الکترون درون لیگاند (ILCT) به صورت π → π* ، انتقال الکترون از فلز مر کزی به لیگاند (MLCT) به صورتn(d) → π * ، انتقال الکترون از لیگاند به فلز مرکزی (LMCT)، به صورت π → n(d)، انتقال الکترون از فلز مرکزی به لیگاند (MLCT) به صورت * n(d) → πو انتقال الکترون از فلز مرکزی به لیگاند (MLCT) به صورت * n(d) → π به ترتیب برای 1-5 است.

کلیدواژه‌ها